1. MAE GERI
2. MAE GERI KEAGE
3. MAE GERI KEKOMI
4. YOKO GERI KEKOMI ; YOKO GERI KEAGE
5. HIZA (de face, et circulaire)
6. TSUKKAKE ; OI TSUKI . GYAKU TSUKI
7. SHUTO
8. TEICHO
9. Parade haute vers le haut (Age uke)
10. Parade haute vers l’extérieur
11. Parade haute vers l’intérieur
12. Parade basse vers l’extérieur (Gedan Barai)
13. Parade basse vers l’intérieur (Teicho Uke)
14. Parade basse en croix
15. Défense sur MAE GERI avec saisie et poussée
16. Défense sur MAE GERI avec MAE GERI (1ère forme)
17. Défense sur MAE GERI avec MAE GERI (2ère forme)
18. Défense sur NANAME TSUKI avec O SOTO GARI
19. Défense sur NANAME TSUKI avec KO SOTO GARI
20. Défense sur saisie à la gorge avec KOTE GAESHI
21. Défense sur saisie à la gorge avec KOTE MAWASHI
22. Défense sur poussée aux épaules avec HIZA GURUMA
23. Défense sur saisie de face par dessus les bras avec O GOSHI
24. Défense sur coup de matraque avec IPPON SEOI NAGE
25. Défense sur coup de matraque avec UKI GOSHI à gauche
26. Défense au sol : la garde
27. Défense au sol : MAE GERI
28. Défense au sol : double MAE GERI
29. Défense au sol : YOKO GERI